Objektivat

  1. Të krijoj / mbështet strukturat e sigurimit të cilësisë / zyrat në institucionet private të arsimit të lartë në Shqipëri;
  2. Të siguroj ngritjen e kapaciteteve për sigurimin e cilësisë;
  3. Të siguroj trajnime për hartimin e programit të studimit në bazë të nevojave të tregut të punës;
  4. Të hartoj planet e veprimit mbështetës për proceset e sigurimit të cilësisë dhe përmisimin në mësimdhënie, mësimnxënie dhe administrim;
  5. Të modernizoj infrastrukturën e Zyrës së Sigurimit të Cilësisë;
  6. Të zhvilloj udhëzimet për sigurimin e cilësisë;