Dokumente

1.1 Takimi fillestar _Prezentimet dhe  dokumentet_29 Shkurt -1 Mars, 2016

1.2 Pyetsori

1.5 Raporti i Sigurimit te Cilesise ne institucionet private te Arsimit te Larte ne Shqiperi dhe Kosove

1.6 Vizite Studimore ne Universitetin Politeknik ne Bukuresht_Dokumente_1-3 Qershor 2016

2.1 Themelimi / Mbeshtetja e zyrave te SC

2.2 Raporti per "Quality Assurance, Qualifications Frameworks and Recognition" - studimi i kryer me institucionet private te Arsimit te Larte ne Shqiperi dhe Kosove

2.3 Materialet e vizites studimore ne Universitetin e Salzburgut_28-30 Shtator, 2016 

2.4 Pershkrimi i puneve per zyrtaret e Sigurimit te Cilesise

2.4 Pershkrimet e reja te vendeve te punes

Universiteti i New York ne Tirane

Universiteti Epoka

Universiteti Polis

Universiteti Marin Barleti

Universiteti Europian i Tiranes

2.5 Tryeza e rrumbullaket e mbajtur ne Tirane, Shqiperi, 23-24 Mars, 2017

2.6 Puntoria e pare per Sigurimin e Cilesise ne hulumtim, ne Universitetin e New York ne Tirane, me 27 Tetor, 2017 

2.6 Mbeshtetje e vazhdueshme per zyrat e SC - Puntoria e dyte per Sigurimin e Cilesise dhe diplomave te perbashketa, ne Universitetin Polis

2.6 Punoria e trete per rishikimin e Planit Akcional te sigurimit te cilesise, ne Universitetin Marin Barleti, me 26 Janar 2018   

2.6 Puntoria e katert per sigurimin e cilesise dhe pergaditjen e suksesshme te reportit te vetvleresimit, me 23 Shkurt, 2018, ne Universitetin Epoka    

2.6 Puntoria e peste per finalizimin e planit akcional dhe zhvillimin e syllabuseve

2.6 Puntoria e gjashte per "Sherbimet per mbeshtetjen e studenteve ne institucionet e arsimit te larte", ne Tirane, me 4 maj, 2018

2.6 Puntoria e shtate per reformen e arsimit te mesimdhenesve: Drejt mësimit te bazuar ne kompetenca dhe mesimnxenie

2.7 Trajnimi i pare i targetuar per zyretaret e cilesise, Salzburg, Dhjetor 2016

2.7 Trajnimi i dyte per zyretaret e cilesise, Bukuresht, Nentor 2017

2.7 Trajnimi i tretë në Universitetin e Gjenovës mbi "Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë"

3.1 Identifikimi i paisjeve te nevojshme

3.2 Pergaditja e procedurave te tenderit

4.1.2.3 Trajnimi për stafin menaxhues, akademik & administrative dhe për studentët e IPAL-ve në Tiranë, Shqipëri 13-15 Shkurt, 2017

4.1, 4.2. & 4.3 Rundi i dyte i trajnimeve per stafin menaxhues, akademik dhe administrative dhe per studentet, ne Tirane, 11-13 Korrik 2018

5.1 Analiza SWOT

5.2 Vizita studimore dhe puntoria ne Universitetin e Genoas, 11-13 Korrik

5.3 Zhvillimi i planit të veprimit për sigurimin e cilësisë - Versione te ndryshme EPOKA

5.3 Zhvillimi i planit të veprimit për sigurimin e cilësisë - Versione te ndryshme UET

5.3 Zhvillimi i planit të veprimit për sigurimin e cilësisë - Versione te ndryshme UMB

5.3 Zhvillimi i planit të veprimit për sigurimin e cilësisë - Versione te ndryshme UNYT

5.3 Zhvillimi i planit të veprimit për sigurimin e cilësisë - Versione te ndryshme POLIS

5.6 Zhvillimi i planit të veprimit për sigurimin e cilësisë

6.3 Vleresimi i jashtem

6.3.1 Raporti i vleresuesit te jashtem 

7.1 Perhapja permes uebfaqeve te partnereve:

http://qainal.eu/page.aspx?id=1,24

7.2 Perhapja permes shumimit – UET

7.2 Perhapja permes shumimit - Marin Barleti

UMB - Cikli i pare i trajnimeve

UMB - Cikli i dyte i trajnimeve

UMB - Cikli i trete i trajnimeve

UMB - Cikli i katert i trajnimeve

UMB - Cikli i peste i trajnimeve

UMB - Cikli i gjashte i trajnimeve

UMB - Cikli i shtate i trajnimeve

7.2 Perhapja permes shumimit - Universiteti Polis

7.2 Perhapja permes shumimit - Universiteti New York Tirana

Plani final per sigurimin e cilesise

Plani final i shperndarjes 

Takimi i konzorciumit, 29-30 Maj 2017

PP 8: Menaxhimi i Projektit (MNGT)

9.1 Qendrueshmeria permes perhapjes - Ngjarja e fundit e projektit

9.2 Qëndrueshmëria nëpërmjet pronësisë lokale dhe institucionalizimit (Vizita studimore ne Universitetin e Salzburgut 4-5 Prill 2018)

9.2 Qëndrueshmëria nëpërmjet pronësisë lokale dhe institucionalizimit