Aktivitetet & Statusi i implementimit

  Pako e punës 1: Faza përgatitore

1.1 Takimi i parë (e përfunduar)

1.2 Zhvillimi i pyetësorit (e përfunduar)

1.3 Mbledhja e të dhënave (e përfunduar)

1.4 Përpunimi i të dhënave (e përfunduar)

1.5 Raporti i nevojave dhe analizave (në strukturat ekzistuese dhe proceset e sigurimit të cilësisë) (e përfunduar)

1.6 Vizita studimore dhe punëtoria në Bukuresht (e përfunduar)

 

Pako e punës 2: Krijimi/mbështetja e strukturave të sigurimit të cilësisë

2.1 Krijim / mbështetje strukturave të sigurimit të cilësisë (e përfunduar)

2.2 Analiza e trajnimeve sipas nevojës të zyrave për sigurimin e cilësisë (e përfunduar)           

2.3 Vizita studimore dhe punëtoria në Salzburg (e përfunduar)

2.4 Përshkrimi i punës për zyrtarët e sigurimit të cilësisë (e përfunduar)

2.5 Tryezë e rrumbullakët e diskutimeve (e përfunduar)

2.6 Mbështetja e vazhdueshme për zyrën sigurimit të cilësisë (e përfunduar)

2.7 Trajnime për zyrtarët e sigurimit të cilësisë (e përfunduar)

 

Pako e punës 3: Blerja e pajisjeve

3.1 Identifikimi i pajisjeve të nevojshme (e përfunduar)

3.2 Përgatitja e procedurës së tenderit (e përfunduar)

3.3 Shpallja e tenderit (e përfunduar)

3.4 Blerja e pajisjeve dhe kontraktimi (e përfunduar)

 

Pako e punës 4: Trajnime në të gjitha nivelet;

4.1 Trajnimi i stafit menaxhues dhe akademik (e përfunduar)

4.2 Trajnimi i stafit administrativ (e përfunduar)

4.3 Trajnimi për student (e përfunduar)

 

Pako e punës 5: Planet e veprimit për sigurimin e cilësisë në institucione;

5.1 Zhvillimi i analizës SWOT nga Institucionet private të arsimit të lartë  (e përfunduar)

5.2 Vizita studimore dhe puntoria (e përfunduar)

5.3 Zhvillimi i planit të veprimit për sigurimin e cilësisë (e përfunduar)

5.4 Stërvitja online (e përfunduar)

 

Pako e punës 6: Kontrollimi i kualitetit;

6.1 Kontrollimi i cilësisë së planit të zbatimit dhe menaxhimit (e përfunduar)

6.2 Kontrolli i brendshëm financiar (e përfunduar)

6.3 Vlerësimi i jashtëm (i projektit dhe financiar)

6.3.1. Vlerësimi i jashtëm i projektit

6.3.2 Vlerësimi i jashtëm financiar

 

Pako e punës 7: Përhapja;

7.1 Përhapja përmes faqës së projektit (e përfunduar)

7.2 Përhapja me anë të multiplikimit (e përfunduar)

7.3 Përhapja përmes ngjarjeve dhe aktiviteteve të tjera (e përfunduar)

 

Pako e punës 8: Menaxhimi i projektit;

8.1 Menaxhimi i projektit ditë pas dite (e përfunduar)

8.2 Menaxhimi financiar dhe kontrollimi (e përfunduar)

 

Pako e punës 9: Qëndrueshmëria;

9.1 Qëndrueshmëria nëpërmjet shpërndarjes (Vazhdim)

9.2 Qëndrueshmëria nëpërmjet pronësisë lokale dhe institucionalizimit (Vazhdim)